سخن ابن سینا (Avicenna) درباره تاریخ به همراه عکس نوشته