سخن ابن سینا (Avicenna) درباره بخشش به همراه عکس نوشته