به طور مشکوکی داره بهم خوش میگذره فکر کنم دارم میمیرم